Företagets miljöpolicy:

 

Vi tillsammans med våra medarbetare arbetar hela tiden sktivt med kvalitets- och miljöfrågor för att säkertställa vårt miljöarbete gentemot våra beställares olika krav. Vårt miljöledningsstystem är likvärdigt med ISO 14001. Lagar, förordningar, föreskrifter och beställarens specifika krav ska följas.

 

Optimal Energi ska därför:

  • bedriva en verksamhet så att möjligheter och risker beaktas utifrån ett miljöperspektiv.

 

  • samarbeta med uppdragsgivare och levernatörer i miljöfrågor

 

  • i all verksamhet efterleva lagar och förordningar

 

  • arbeta internt för att hela tiden förbättra miljöarbetet

 

  • alltid ha kretsloppstänkande i fokus

 

  • ta tillvara medarbetarnas engagemang medvetenhet rörande miljöfrågor och miljöförbättringar

 

  • ta hänsyn till specifika miljökrav som ställs från uppdragsgivare

 

 

 

Avfallshantering

 

Optimal Energi AB ska medverka till att reducera och källsortera avfall för att hushålla med råvaror samt säkerställa och bibehålla den naturliga miljön för framtida generationer.

 

Sortering av avfall sker enligt gällande rekommendationer. Miljöfarligt avfall sorteras separat, omhändertas och transporteras på ett miljömässigt godtagbart sätt till godländ mottagare som verifierar mottagandet genom mottagningsbevis.

 

 

 

 

optimalenergi.se © Copyright Optimal Energi AB 2012 • Solfagravägen 42, 141 45 Huddinge •

Tel: 08-608 10 80, Fax 08-608 10 81